מכרז פומבי מספר 1/23
למתן שירותי הדרכה להחלמה מהתמכרות עבור
מטופלי המרכז הרפואי מזור

מכרז 01-23

מסמך הבהרות 1