גב' עופרה ירון – מרכזת תחום אבטחת איכות הטיפול
המרכז לבריאות הנפש מזור חורט על דגלו את מכוונותו ומחויבותו למצוינות באיכות תוך שיפור מתמיד של תהליכי עבודה בארגון.
איכות הטיפול בביה"ח מהווה מרכיב מרכזי בניהול ובתפעול בהתאמה מתמדת לצרכיהם ורצונותיהם של הלקוחות וזכותם לקבלת מידע.
קידום האיכות נעשה בדרך מורכבת של התבוננות מעמיקה פנימה לבחינת חולשות כדי לשפרם והצלחות כדי לשחזרם וזאת באמצעות מבדקי איכות EFQM ותחקירי שטח – המתבצעים ע"י מחלקות האשפוז ,מחלקות נותנות שירות ותחקירי רוחב ע"י ההנהלה. במהלך התחקיר מסיקים מסקנות ומגבשים צעדים לתיקון.

 מערכת האיכות כוללת:

  1. פיתוח הקמה ומיסוד תשתיות ביה"ח לקידום האיכות.
  2. הטמעת במערכת למצוינות ארגונית EFQM ומתן תמיכה והנחיה מקצועית שוטפת בתחום האיכות לצוותי שיפור ולמחלקות המיישמות את המודל
  3. ועדת היגוי לאיכות (בהתאם ל – 60 בתקשי"ר)
  4. הפעלת סקרי משוב , שביעות רצון בביה"ח
  5. ריכוז ניהול סיכונים
  6. ריכוז פניות הציבור.
  7. הפעלת מערכת כתיבת סטנדרטיים, מקצועיים ובקרה עליהם
  8. הגברת המודעות בקרב מנהלים ועובדים לאיכות במרכז לבריאות הנפש במסגרת שבוע האיכות
  9. ביצוע תחקירי הנהלה בנושאים רחבים
  10. ליווי ויעוץ למחלקות בביצוע תחקירים ובהבניית התוצרים

מודל המצוינות האירופאי EFQM , שאומץ ע"י נציבות שירות המדינה מיישם במרכז לבריאות הנפש מזרע , במטרה לבחון באופן מושכל את התשומות המושקעות מול התוצאות בדרך אל מצוינות. מתוך תוצאות המבדק נגזרות תוכניות שיפור .

עד היום הצטרפו לתהליך הטמעת  מודל המצוינות 6 מחלקות: מנהל ומשק, מח' 9, מח' 5, מח' 6 מח' 7 ו-מח' 8.
  

ניהול סיכונים בביה"ח

מטרת פעילות ניהול הסיכונים היא הבטחת איכות ובטיחות הטיפול.
ניהול סיכונים הינו חלק מניהול ארגון לומד ומטרתו לבצע באופן מחזורי את תהליך מציאת הסיכונים, הערכת עוצמתן ובחינת הטיפול בהם. איתור הנקודות מבעוד מועד מאפשר להעריכן ולנקוט בפעולות מונעות ומתוקנות.

בבי"ח מזור מנוהלת מערכת לניהול סיכונים אשר מטפלת באירועים וכמעט אירועים. בביה"ח מאגר נתונים מקיף לצורך ניתוח, הפקת לקחים ובניית תוכניות התערבות לפעולות שמטרתן שמירה מרבית על בטיחות המטופל והגנה מפני פגיעה או נזק שאינם חלק ממהלך המחלה.
.
מרכיבים חיוניים לפעילות מוצלחת של ניהול סיכונים הינם מודעות גבוהה וערנות מתמדת לסיכונים, מקצועיות גבוה, תקשורת נאותה עם המטופלים,רשומה רפואית טובה ודיווחים אמינים סמוך לאירוע שמתרחש.

גב' עופרה ירון-מרכזת תחום אבטחת איכות